ABOUT BABYLISS

BaByliss为全球领先的美发个护品牌,拥有50年以上的专业设计制造经验,
同时旗下产品也是各大国际时尚秀指定使用的工具。

FROM CLASSIC TO TREND

从经典到时尚

  • 1961
  • 1987
  • 1990
  • 2000
  • 2011
  • 2012
  • 2014
  • 2015
  • 2016


CUSTOMER SERVICE

客户服务

在线购买 关注BaByliss